Leasing operacyjny czy finansowy?

Dla celów podatku dochodowego można wyróżnić dwa rodzajach leasingu, to jest leasing operacyjny, a także leasing finansowy. Podkreślić jednak należy, że powyższe terminy nie są pojęciami języka prawnego, a są jedynie wypracowane przez doktrynę oraz zwyczajowo są używane w obrocie gospodarczym.

Zgodnie z art. art. 7091 k.c. przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Natomiast na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011, nr 74, poz. 397 j.t., dalej zwanej u.p.d.o.p.) ma znacznie szerszy zakres znaczeniowy, niż w ujęciu czysto cywilistycznym, bowiem art. 17a pkt. 1 u.p.d.o.p. stanowi, iż przez umowę leasingu rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

Istotnymi warunkami, które decydują o zaliczeniu umowy do podatkowej umowy leasingu, są: zawarcie umowy na czas oznaczony oraz ustalenie w umowie, że suma opłat pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej przedmiotu umowy (Postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urząd Skarbowego w Radomiu z dnia 10 stycznia 2006 r., 1473/388/WD/ 423/117/05/MW).

Leasing operacyjny

Przez leasing operacyjny rozumieć należy umowę spełniającą przesłanki określone w art. 17b ust. 1 u.p.d.o.p., w myśl których umowa powinna być zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, a jej przedmiotem winny być podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne. Alternatywnie może być ona zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości. Suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiadać ma co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot leasingu pozostaje w majątku leasingodawcy, który to może dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca może wliczać do kosztów uzyskania przychodu wpłatę początkową oraz opłacane miesięcznie raty. Podatek VAT w leasingu operacyjnym zostaje naliczony do każdej raty leasingu osobno. Po zakończeniu okresu leasingu możliwy jest wykup przedmiotu za pewien określony procent wartości.

Zgodnie z art. 17f ust. 1 u.p.d.o.p., do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat płaconych przez korzystającego, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

  1. umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony;
  2. suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
  3. umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu:
    • odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest osobą wymienioną w lit. b, albo
    • finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Leasing finansowy

Zatem, przez leasing finansowy rozumie się umowę zawartą na czas oznaczony, w ramach której suma ustalonych opłat leasingowych, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Jednocześnie umowa powinna zawierać postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający.

Nieziszczenie się chociażby jednego z trzech powyżej powołanych warunków powoduje, że umowa nie jest umową leasingu finansowego i ewentualnie może być uznana za umowę leasingu operacyjnego.

W przypadku leasingu finansowego przedmiot leasingu wchodzi do majątku leasingobiorcy, wobec czego może on dokonywać odpisów amortyzacyjnych oraz części odsetkowej każdej raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodu. Podatek VAT w leasingu finansowym zostaje naliczony z góry, a nie za każdą z miesięcznych rat jak to miało miejsce przy leasingu operacyjnym. Po zakończeniu okresu leasingu przedmiot zostaje u nabywcy.

Mając na uwadze powyższe, nie ulega wątpliwości, iż podstawową różnicą pomiędzy umową leasingu operacyjnego a umową leasingu finansowego jest możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez korzystającego.

Reasumując, różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym są dość istotne, w przypadku leasingu operacyjnego przedmiot leasingu wliczany jest do majątku trwałego leasingodawcy, co wiąże się z dokonywaniem przez niego odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca natomiast może zaliczać raty do kosztów uzyskania przychodu, podatek VAT dolicza się do każdej z rat. Po zakończeniu okresu leasingu możliwy jest wykup przedmiotu za pewien procent wartości. W przypadku leasingu finansowy przedmiot wchodzi w skład majątku trwałego leasingobiorcy, więc amortyzację przeprowadza również on, natomiast tylko odsetki od rat leasingowych mogą być wliczone do kosztów uzyskania przychodu. Podatek VAT jest płatny w całości razem z pierwszą ratą, na koniec leasingu przedmiot zostaje u nabywcy. Pierwsza forma niesie za sobą niższe koszty początkowe, co pociąga za sobą o wiele większą popularność na naszym rynku.

Przydatne narzędzia:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Blue Captcha Image
Refresh

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>